image alt

ניהול הכפתורים בכרטיס

קיימים 3 לחצנים נפרדים בחזית כרטיס כרטיס ה- Fuze Card.


 

1) אם תלחץ לחיצה קצרה על הלחצנים.
לחצן ראשון: עבור שמאלה, לחצן שני: עבור ימינה, לחצן שלישי: מחליף בין שני ארנקים. (תשלום / מועדון)

 

2) אם תלחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים.
לחצן ראשון: הפעלה / כיבוי, לחצן שני : מצב החזקה, לחצן שלישי: מצב תצוגה מרובה.

1. הפעלה / כיבוי
לחץ לחיצה ארוכה (3 שניות) על לחצן ההפעלה כדי להפעיל / לכבות את הכרטיס


 

לאחר הפעלת, כרטיס ה- Fuze Card יישאר מופעל במשך כ 5 דקות.
כדי לחסוך בצריכת החשמל של הסוללה, כרטיס ה- Fuze Card יכבה באופן אוטומטי לאחר 5 דקות.

2.PAYMENT כרטיס שימוש

כאשר אתה מפעיל את הכרטיס, הכרטיס יציג מיד את ארנק כרטיס התשלום.


 

השתמש בלחצן ההפעלה הבאה (עבור שמאלה) או לחץ לחיצה ממושכת (עבור ימינה) כדי לעבור בין כרטיסים שונים בתוך הארנק.
לאחר שתבחר את הכרטיס ותעביר את הכרטיס, כרטיס ה- Fuze Card יזהה באופן אוטומטי קופה (נקודות מכירה) 

3.MEMBERSHIP כרטיס שימוש
לחץ על הכפתור האמצעי כדי לעבור בין ארנק כרטיס תשלום / מנוי.

 

שיטת בחירת כרטיס בארנק כרטיס חבר זהה ארנק כרטיס התשלום.
השתמש בלחצן ההפעלה הבאה ( עבור שמאלה) או לחץ על לחצן (עבור ימינה) כדי לעבור בין כרטיסים שונים בתוך הארנק.

 

כרטיסי חבר יכול לשמש רק את בדרך שבה רשום הכרטיס עם ב eCard.

אם רשמת כרטיס חבר עם קורא כרטיסים מגנטיים, יש לחליק כדי להשתמש בכרטיס.

 

לעריכת הטקסט לחצו כאן
אם רשמת כרטיס חבר באמצעות סורק ברקוד (מצלמה), יש להשתמש בברקוד בחנות.


 

אם הברקוד נמצא בתבנית שאינה נתמכת על-ידי התצוגה,
ניתן להציג מספרים רק אם סרקת את הברקוד כדי לרשום את הכרטיס.

אם הזנת את מספר הכרטיס באופן ידני, תוכל להשתמש בו רק ככרטיס מספר.

4.MULTI הצגת מצב

לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן MULTI למשך 3 שניות כאשר הכרטיס מופעל כדי להפעיל מצב תצוגה מרובה.

 

החלק העליון של התצוגה יציג את כרטיס התשלום הנוכחי
והחלק התחתון יציג את כרטיס החבר הנוכחי.
השתמש בלחצן ההפעלה הבאה ( עבור שמאלה) או לחץ על לחצן (עבור ימינה)
כדי לעבור בין כרטיסים שונים.

כמו כן, ניתן ללחוץ על הכפתור האמצעי כדי לבחור את 
כרטיס החבר / התשלום הרצוי.

4.CARD HOLD MODE
כדי למנוע לחיצה על לחצן בעת ​​ביצוע עסקה,

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למשך 3 שניות כדי להיכנס למצב החזקת כרטיס.
התצוגה תקפא עם הכרטיס שבחרת.

 

אם תלחץ לחיצה ממושכת על הלחצן למשך 3 שניות, תבטל את מצב ההחזקה.
הכרטיס יישאר מופעל במשך 10 דקות (בדרך כלל 5 דקות) במצב כרטיס החזק.

5.PREFERENCE
אם אתה רוצה לבדוק את המספר הסידורי של הכרטיס שלך,
או 
לבדוק רמת האבטחה, או את גירסת חומרה / קושחה,

לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו למשך 3 שניות להצגת הגדרות העדפה

המספר הסידורי של הכרטיס יופיע ראשון,

אם תלחץ שוב על הלחצן HOLD, תוכל לראות את הגדרת רמת האבטחה הנוכחית.


 

אם תלחץ על לחצן HOLD פעם נוספת, תוכל לבדוק את גרסת החומרה / הקושחה הנוכחית.

תקנון שימוש במוצר FUZE CARD

להלן תקנון השימוש והשירות במוצר FUZE CARD המיוצר על ידי חברת BRILLIANTS הקוריאנית והמשווק על ידי FUZE CARD ISRAEL LTD..

אישור
הנך מאשר כי שימושך במוצר FUZE CARD מהווה הסכמה מלאה לתנאי הסכם זה או להסכם שיהיה בתוקף באותו זמן. התנאים בהסכם זה ורק הם קובעים את תנאי השרות של FUZE CARD והנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של FUZE CARD כפי שמופיעה באתר החברה והנך מאשרה.

הגדרות
FUZE CARD ISRAEL בע"מ המשווקת את כרטיס FUZE CARD בישראל.
"בקשת שירות" – יצירת בקשה לקבלת שירות ממומחי החברה
* בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד

שירות לקוחות
מערך שירות לקוחות עומד לטובת לקוחות החברה:
• ימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00
• ימי שישי וערבי חג - סגור
מערך השירות מתבצע באמצעות ערוצי הפניה הבאים:
• באמצעות המייל: Support@fuzecard.co.il
• באמצעות ווצטאפ: 054-4375421
• באמצעות טלפון: 077-9555100


הגבלות אחריות
• אחריות למוצר ניתנת לתקופה של 12 חודשים ממועד רכישת הכרטיס.
• במידה והכרטיס יהיה תקול, להלן מפורט תהליך החלפתו אשר יבוצע ללא חיוב נוסף במסגרת האחריות:
o החברה תשלח לכתובת המייל של הלקוח לינק לטובת הפקת תעודת החזרה באמצעות BOXIT.
o באחריות הלקוח לשלוח את הכרטיס והקופסא בלבד ללא האבזרים הנלווים.
o על המעטפה יש להצמיד את תעודת המשלוח אשר הודפסה על דף A4 ללא קיפול הדף.
o בהגיעך לתיבת ה BOXIT יש לבחור משלוח חוזר, יש להקיש את מספר המשלוח המופיע על התעודה. לאחר ההקשה תיפתח אחת התיבות אליה יש להכניס את המעטפה.
o לאחר הגעת הכרטיס למשרדי החברה הוא ייבדק. במידה ואכן תימצא תקלת חומרה בכרטיס הוא ייגזר ויוחלף בכרטיס חדש אשר יישלח ללקוח לתיבת ה BOXIT.
• לחברה אין אחריות על המידע הקיים בכרטיס.
• החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע הקיים בכרטיס מעבר למדיניות הפרטיות המופיעה באתר החברה.
• אין החברה אחראית על כל סוג שהוא של חוסר יכולת לעשות שימוש בכרטיס מכל סיבה שהיא.
• אין ביכולתה של החברה להתחייב כי הכרטיס יכובד במאה אחוז מהמקרים בהם יעשה ניסיון לשימוש על ידי הלקוח.
• החברה ממליצה לשאת בנוסף לכרטיס FUZE CARD ,כרטיס אשראי נוסף כגיבוי.
• החברה לא תהיה אחראית במידה ונעשה שימוש במוצר שלא לפי הנחיות היצרן המופיעות בהוראות השימוש.

מידע בנוגע להפעלת הכרטיס ניתן למצוא באתר החברה www.fuzecard.co.il

x

#{title}

#{text}

#{price}